ஆய்வு மையம்

  • Fact Check
    Photo of இந்தியாவின் தேசிய மலர் தாமரை இல்லை.

    இந்தியாவின் தேசிய மலர் தாமரை இல்லை.

    இந்திய சுதந்திரம் அடைந்தது முதல் நமது தேசிய மலர் தாமரை என்று மக்களால் நம்பப்பட்டு வருகின்றது. மேலும், பள்ளி பாடப்புத்தகங்களில் தொடங்கி அனைத்து குறிப்பேடுகளிலும் தாமரை இந்தியாவின் தேசிய…

    Read More »
Back to top button