இங்கிலாந்து பாஸ்போர்ட்

  • Fact Check
    Photo of இங்கிலாந்து நாட்டின் பாஸ்போர்டில் பரதநாட்டியத்தின் படம்.

    இங்கிலாந்து நாட்டின் பாஸ்போர்டில் பரதநாட்டியத்தின் படம்.

    ஐக்கிய ராஜ்ஜியம்(யுனைட்டெட் கிங்டம்) என்று அழைக்கப்படும் இங்கிலாந்து நாட்டின் பாஸ்போர்ட்டானது ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டிற்கும் ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்பட்டு புதிய வடிவில் வெளியிடப்படும். இந்நிலையில் 2015-ம் ஆண்டு இங்கிலாந்து நாட்டின் பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் தனது சமீபத்தியப்…

    Read More »
Back to top button