இங்கிலாந்து பாஸ்போர்ட்

  • Fact Check

    இங்கிலாந்து நாட்டின் பாஸ்போர்டில் பரதநாட்டியத்தின் படம்.

    ஐக்கிய ராஜ்ஜியம்(யுனைட்டெட் கிங்டம்) என்று அழைக்கப்படும் இங்கிலாந்து நாட்டின் பாஸ்போர்ட்டானது ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டிற்கும் ஒரு முறை புதுப்பிக்கப்பட்டு புதிய வடிவில் வெளியிடப்படும். இந்நிலையில் 2015-ம் ஆண்டு இங்கிலாந்து நாட்டின் பாஸ்போர்ட் அலுவலகம் தனது சமீபத்தியப்…

    Read More »
Back to top button