இந்தியா பிரதமர்

  • Fact Check

    இவர் பிரதமர் மோடியின் சகோதரரா ?

    ஆம், எளிமையான வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் , பிரதமரின் சகோதரர் அல்ல தேசத்தின் சாதாரண மக்களே . இந்த படங்களில் இருப்பவர்கள் பிரதமரின் சகோதரர் அல்ல…

    Read More »
Back to top button