பூமியின் அழிவு

  • Fact Check

    பூமி அழியப் போகிறதா ?

    பல வருடங்களாகவே பூமி அழியப்போகிறது என்ற செய்திகள் வந்துக் கொண்டே இருக்கின்றன . ஆனால் அது போன்ற எந்த ஒரு நிகழ்வுகளும் இதுவரை நடக்கவில்லை . எனினும்…

    Read More »
Back to top button