10 ரூபாய்

  • Fact Check

    10 ரூபாய் காசு செல்லா காசா ?

    நாட்டில் 1000 , 500 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்பதை தொடர்ந்து 10 ரூபாய் நாணயங்களும் செல்லாது என்ற பரவிய செய்தியால் பல இடங்களில் 10 ரூபாய் வாங்கப்படாமல் இருந்தது…

    Read More »
Back to top button