11 குழந்தைகள்

  • Fact Check

    ஒரே பிரசவத்தில் 11 குழந்தைகளா ?

    ஒரு பெண்ணின் வயிறு பெரிதாக உள்ள படத்தையும், ஒரே நாளில் பிறந்த 11 குழந்தைகள் படத்தையும் இணைத்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்த 11 குழந்தைகள்  பிறந்துள்ளன…

    Read More »
Back to top button