handover

  • Fact Check

    அரசு பள்ளிகள் இனி தனியார் வசம்.

    இந்தியாவில் உள்ள அரசு பள்ளிகள் பல சரியாக செயல்படாத காரணத்தால் அப்பள்ளிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கலாம் என்று சமீபத்தில் வெளியிட்ட மூன்றாண்டுகளுக்கான செயல்திட்டத்தில் நிதி ஆயோக் அறிவித்துள்ளது. அரசு பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி…

    Read More »
Back to top button