naardhamalai temple

  • Fact Check

    சுத்தம் செய்யலாம், சாமியை தொடாதே !

    புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் குடைவரைக்கோவில்கள், பழமையான கோவில்களுக்கு பஞ்சம் இல்லை. கடந்த சில ஆண்டுகளில் இளைஞர்கள், கிராம மக்கள் மூலம் மீட்டெடுக்கப்பட்ட பழமையான கோவில்கள் பற்றிய செய்திகளை அறிந்து…

    Read More »
Back to top button